พ.ต.อ.จักรินทร์ อัสดงพงพนา
ผกก.สภ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

: สภ.แม่ออน

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน

นโยบายผู้บัญชาการ

วิสัยทัศน์ : สืบสานพระราชปณิธาน เสริมสวัสดิการ และสามัคคียึดมั่นหน้าที่ปราบภัยเพื่อประชาชน เป้าประสงค์ - เป็นตำรวจที่ปกป้อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน - เป็นตำรวจมืออาชีพที่ยึดหลักธรรมาภิบาล มีคู่มือการปฏิบัติงาน ตามหลักมาตรฐานระดับสากล ท างานเป็นทีม - เป็นตำรวจที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา ในการอำนวยความยุติธรรม รักษาความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ไขปัญหาส่วนรวม ตามนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ - การทำงาน ต้องทำงานเป็นทีม ยึดคุณธรรม รวดเร็ว และรอบครอบ - การพัฒนาบุคลากร ให้ยึดถือค่านิยมหลักของตำรวจไทย และอุดมคติของตำรวจ มีความภูมิใจ ในอาชีพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นตำรวจในยุค 4.0 และประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา - ผู้นำทุกระดับ ต้องมีความรู้ ประสบการณ์ เป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมรับผิดชอบต่อความสำเร็จและความล้มเหลว ในการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนนโยบาย - รายงานผลการปฏิบัติตามวงรอบ และระยะ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน - ประชุมขับเคลื่อน ติดตามสถานการณ์ และติดตามผล ผ่าน ศปก.ภ.5 , ศปก.ภ.จว. และ ศปก.สภ.ฯ เป็นประจำทุกวัน และทุกสัปดาห์ - ประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินการป้องกันปราบปราม และยาเสพติด ตามตัวชี้วัด ทุกเดือน - ประชุมบริหารร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

136 หมู่ 9 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 053-929191   โทรสาร :
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top