สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ออน (Maeon Police Station) โทร. 053-929191

พ.ต.อ.สกุลรัชช์ คงทอง
ผกก.สภ.แม่ออน จ.เชียงใหม่Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน

นโยบายผู้บัญชาการ

นโยบายของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี แนวโน้มสถานการณ์ ความต้องการของประชาชน และเกิดความต่อเนื่องกับนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการตำรวจภูธรภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้ 1.ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 1.1 จัดทำพระบรมฉายาลักษณ์ไว้บริเวณด้านหน้าหน่วยงานพร้อมการตกแต่งพานพุ่มสักการะให้เด่นเป็นสง่า และสมพระเกียรติ 1.2 ให้ รองผู้บังคับการ/หัวหน้าสถานีตำรวจ ที่รับผิดชอบงานด้านความมั่งคงร่วมตรวจพื้นที่การเสด็จด้วยตนเองทุกครั้ง ตลอดจนประชุมซักซ้อมความเข้าใจชี้แจงการปฏิบัติมอบหมายภารกิจ 1.3 ให้ทุกสถานีตำรวจสำรวจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ของหน่วย แล้วดำเนินเข้าช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน ให้เป็นรูปธรรม 1.4 ให้สืบสวนติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดตามหมายจับ ในคดีผู้กระทำความผิดกรณีหมิ่นสถาบัน ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร คดีความผิดที่มีการใช้อาวุธปืนสงคราม และวัตถุระเบิด 1.5 กำหนดมาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีลักษณะเนื้อหาไม่เหมาะสม และส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.รักษาความมั่นคงของชาติ 2.1 ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัด/หัวหน้าสถานีตำรวจ ต้องเข้ามาบริหารเหตุการณ์ สถานการณ์ในภาวะวิกฤติ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย การชุมนุมเรียกร้องหรือต่อต้านการบริหารงานของรัฐบาล 2.2 จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน การรณรงค์ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ในเขตรับผิดชอบ 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับ 3.1 กองบังคับการ/ตำรวจภูธรจังหวัด/สถานีตำรวจ ให้ใช้เงินกองทุนว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่าให้เกิดปัญหาการทุจริต 3.2 สถานีตำรวจที่มีพื้นที่เหลืออยู่ให้นำพื้นที่ดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม ตามแนวทางหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 3.3 ตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.2537 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นร่วมกันรับผิดชอบกำหนดมาตรการแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 3.4 ให้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเงินสินบนเงินรางวัลในคดีอาญา จราจร ให้เกิดความเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ 4. ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4.1 สถานีตำรวจที่มีด่านถาวร จุดตรวจ/จุดสกัดยาเสพติด อยู่ในความรับผิดชอบเข้าไปปรับปรุงพัฒนา ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะจุดตรวจที่ติดตั้งกล้องระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติรวม 103 แห่ง 4.2 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ในฐานะ ผู้อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค 5 (ศอ.ปส.ภ.5) จะมีการจัดชุดปราบปราม ชุดขยายผล ชุดยึดทรัพย์ผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตามกรอบที่จะกำหนดอีกครั้งหนึ่ง 4.3 สถานีตำรวจที่มีการผ่านการอบรมครู DARE ให้เข้าดำเนินการในชุมชน โรงเรียนตามแผนงานที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด 4.4 สถานีตำรวจที่มีพื้นที่ความรับผิดชอบให้เพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นผ่านระบบ Logistics โดยแสวงหาความร่วมมือและกำหนดมาตรการควบคุมการลงทะเบียนการขนส่งสินค้า พัสดุภัณฑ์ ทางไปรษณีย์ ทางอากาศยาน รถไฟ หรือทางรถโดยสารประจำทาง 5. พิทักษ์รับใช้ให้บริการประชาชนในทุกมิติทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการอำนวยความยุติธรรมเพื่อให้ตำรวจเป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้อย่างแท้จริง 5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล ต้องเป็นปัจจุบันสามารถเรียกใช้งานได้รวดเร็ว โดยให้บรรจุไว้ใน เว็บไชต์ของแต่ละสถานีตำรวจ 5.2 สถานีตำรวจที่มีสถานที่ท่องเที่ยว ให้จัดรถจักรยานสายตรวจ รถจักรยานยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า และรถกอล์ฟ คอยตรวจตราดูแลนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด 5.3 ให้สายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เปิดไฟวับวาบ ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งกลางวันและกลางคืน 5.4 ทุก ตำรวจภูธรจังหวัด/สถานีตำรวจ ติดตั้งไฟวับวาบไว้บริเวณด้านหน้าที่ทำการ เพื่อให้ทราบว่าเป็นหน่วยงานของตำรวจ 5.5 ให้สถานีตำรวจรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชน สถานประกอบการ หรือ หน่วยงานราชการภาครัฐ เข้าร่วมโครงการ Police Eyes โดยหันกล้อง CCTV ไปยังพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย ๑ ตัว 5.6 ให้จัดทำโครงการ 1 ตำรวจ 1 อาสา 5.7 การอำนวยความยุติธรรมทางคดีอาญาต้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง และต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ยึดถือกรอบระยะเวลาการสอบสวนตามแนวทาง ตามคำสั่ง ตร. ที่ 419/2556 ลง 1 ก.ค. 2556 เป็นหลัก 5.8 ที่พักสายตรวจ หรือหน่วยบริการประชาชน ให้ปรับปรุงจากสถานที่ที่มีอยู่เดิม และปรับภูมิทัศน์ ให้ทันสมัย สามารถบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) 5.9 กองบังคับการ/ตำรวจภูธรจังหวัด/สถานีตำรวจ เขียนโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล 6.อำนวยการจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ ทันสมัย ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 6.1 ให้ทุกสถานีตำรวจ ดำเนินการตามแนวทางในโครงการสืบสวนอุบัติเหตุ (อบถ.) เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่รับผิดชอบ 6.2 ในการตั้งด่านบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ให้ใช้กล้องวีดีโอ ถ่ายภาพไว้ในขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันมิให้ประชาชนที่ถูกจับกุมดำเนินคดีกล่าวหาหรือตำหนิการปฏิบัติงานของตำรวจ 6.3 หัวหน้าสถานีตำรวจ ต้องชี้ให้เห็นถึงว่าการปฏิบัติงานด้านงานจราจร เป็นสายงานที่มีสิทธิพิเศษด้านเงินรางวัล เงินสินบนนำจับที่สูงกว่างานด้านอื่นๆของตำรวจ 7.บริหารจัดการให้ตำรวจดำรงชีพได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเป็นที่รักของประชาชน ให้จัดรายการวิทยุ “ตำรวจภูธรภาค 5 ประชาอุ่นใจ” ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานของ ตำรวจภูธรภาค 5 8.เตรียมความพร้อมสูงสุดเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตำรวจภูธรจังหวัด/สถานีตำรวจ จัดทำป้ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นระบบ 2 ภาษา (ไทย – อังกฤษ) ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2558

136 หมู่ 9 ตำบลออนกลาง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 053-859452   โทรสาร :
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top