พ.ต.อ.จักรินทร์ อัสดงพงพนา
ผกก.สภ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

: สภ.แม่ออน

 หน่วยงานภายใน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ - ข้อมูล Police ITA

ข้อมูล Police ITA

 

 1.ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร

 

O2 อำนาจหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบ

 

O3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540
2.
พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
3.
พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493
4.
พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565
5.
ประมวลกฎหมายอาญา
6.
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณายาเสพติด
7.
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณายาเสพติด (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 28)
8.
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 26
9.
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 28
10.
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งข้ารากชการฯ พ.ศ.2566
11.
กฏ ก.ตร.ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2566
12.
กฏ ก.ตร.ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2566
13.
ข้อกำหนด ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2566
14.
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
15.
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
16.
แนวปฏิบัติในการจับหรือค้น
17.
มาตรการป้องกันการแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ
18.
แนวปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคำร้องทุกข์ ในคดีอาญา
19.
แนวปฏิบัติในการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน
20.
สิทธิของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมและสิทธิผู้ต้องหา

O4 ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจ

 

O5 ข้อมูลการติดต่อและช่องทางการถาม-ตอบ/รับฟังความคิดเห็น

 

O6 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน

 

 2.การบริหารงาน

O7 รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน

 

O8 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
งานจราจร---คู่มือการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจงานจราจร
2.
งานปราบปราม-คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม พ.ศ.2564
3.
งานปราบปราม---คู่มือการปฏิบัติงานสายตรวจ
4.
งานปราบปราม---คู่มือการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจงานป้องกันปราบปราม
5.
งานปราบปราม---คู่มือสถานีตำรวจชุมชน
6.
งานสอบสวน---คู่มือการปฏิบัติงานสอบสวน
7.
งานสอบสวน---คู่มือคดีผู้บริโภค
8.
งานสอบสวน---คู่มือคดียาเสพติด
9.
งานสอบสวน---คู่มือคดีเศษฐกิจ
10.
งานสอบสวน---คู่มือสอบสวนคดีค้ามนุษย์
11.
งานสอบสวน---คู่มือสอบสวนคดีสิ่งแวดล้อม
12.
งานสอบสวน---คู่มือสอบสวนคดีทั่วไป
13.
งานสอบสวน-นิติวิทยาศาสตร์กับการสอบสวนคดีอาญา
14.
งานสืบสวน-คู่มือการปฏิบัติงงานงานสืบสวน
15.
งานสืบสวน-คู่มือการปฏิบัติหน้าที่งานสืบสวนในสถานีตำรวจ
16.
งานอำนวยการ--งานการเงิน
17.
งานอำนวยการ--งานกำลังพล
18.
งานอำนวยการ--งานควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย
19.
งานอำนวยการ--งานงบประมาณ
20.
งานอำนวยการ--งานจัดวางระบบการควบคุมภายใน
21.
งานอำนวยการ--งานธุรการและพัฒนากำลังพล
22.
งานอำนวยการ--งานพัสดุ
23.
งานอำนวยการ--งานยุทธศาสตร์
24.
งานอำนวยการ--งานศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจ
25.
งานอำนวยการ--งานสวัสดิการ
26.
งานอำนวยการ--วินัย

O9 คู่มือการให้บริการประชาชน

 

O10 E–Service

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
Eservice
2.
E-service และ ติดต่อคดี

O11 ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ

 

 3.การบริหารเงินงบประมาณ

O12 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

O13 ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

 

O14 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
การจัดซื้อจัดจ้าง

O15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

 

 4.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O16 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล

 

 5.การส่งเสริมความโปร่งใส

O17 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 

  6.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O18 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)

 

O19 การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ

 

O20 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

 

O21 การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน

 

O22 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

 

O23 การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค การจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ

 

 7.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O24 มาตรการการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

O25 การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

136 หมู่ 9 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 053-929191   โทรสาร :
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top